enova wersja 9.1.4731 z 14 grudnia 2012

Na dzień 14.12.2012 r. mamy do czynienia z kilkoma różnymi nowelizacjami ustawy o VAT i przepisów wykonawczych, które są na różnych etapach procesu legislacyjnego. Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Firma Soneta przedstawia najistotniejsze zmiany dotyczące programu enova wersja 9.1.4731 z 14 grudnia 2012.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT i podatkach dochodowych obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 

W zapisach ustawy warto zwrócić uwagę na zmiany dotyczące:

 1. Zasad stosowaniu kasowej metody w rozliczenia podatku VAT przez małych podatników (art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ust. 16, 17 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług). Najistotniejszą zmianą jest zastosowanie pełnej zasady kasowej (bez warunku 90 dni) w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz czynnych podatników VAT. Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. W przypadku sprzedaży na rzecz pozostałych podatników pomimo braku zapłaty obowiązek podatkowy powstaje w terminie 180 dni od daty sprzedaży. Po stronie podatku naliczonego uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Zmiany w enova w obszarze rozliczeń kasowych wprowadzono następujące zmiany: 
   1. Dodano dwie nowe definicje rozliczeń VAT metodą kasową w dacie zapłaty (dla zakupu i sprzedaży). 
   2. Na definicji powstania obowiązku VAT dla zakupów dodano parametr 'Prawo odliczenia' pozwalający sterować rozliczeniem VAT dla rozliczeń kasowych wymuszonych dodatkowym warunkiem. 
   3. Dla Małych Podatników wprowadzono dodatkowy mechanizm inicjowania definicji powstania obowiązku VAT dla faktur sprzedaży na podstawie oznaczenia na kartotece kontrahenta. Mechanizm jest włączany poprzez ustawienie w konfiguracji (Ewidencja VAT/Ogólne/Bierny podatnik VAT) innej definicji powstania obowiązku VAT dla kontrahentów oznaczanych jako Podatnik VAT = Nie. 
 2. Zasad dokonywania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zmiany w enova
  1. W obecnej wersji programu opisywane korekty można zrobić poprzez analizę należności przeterminowanych i ręczne wprowadzenie dokumentów korygujących w ewidencji sprzedaży. 
  2. W kolejnej wersji (9.2) planujemy wprowadzenie mechanizmów wspomagających przygotowanie korekt rozliczeń VAT w powiązaniu z analizą należności przeterminowanych. 
 3. Zasad dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności w terminie (art. 89b ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). Zasadnicza zmiana w tym zakresie polega na wprowadzeniu automatyzmu w tym zakresie. Dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego bez konieczności otrzymania od wierzyciela powiadomienia o dokonaniu przez niego korekty podatku należnego. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zmiany w enova: W obecnej wersji programu opisywane korekty można zrobić poprzez analizę zobowiązań przeterminowanych i ręczne wprowadzenie dokumentów korygujących w ewidencji zakupu. W kolejnej wersji (9.2) planujemy wprowadzenie mechanizmów wspomagających przygotowanie korekt rozliczeń VAT w powiązaniu z analizą zobowiązań przeterminowanych. 
 4. Przypadków, w których dotychczas musiały być wystawiane faktury wewnętrzne, a po zmianie mogą być wystawiane faktury wewnętrzne (art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Zmiany w enova: Zmieniono nazwę typów dokumentów z Faktury wewnętrzne na Dokumenty wewnętrzne. Dodano nowe definicje: Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny i Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony. 
 5. Dodania art. 24d do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15b do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapisy tych artykułów wprowadzają obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z dokumentów, z których zobowiązania wobec wierzycieli nie zostały uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego wcześniej zmniejszenia. Zmiany w enova w kolejnej wersji (9.2) planujemy wprowadzenie mechanizmów wspomagających przygotowanie dokumentów księgowych korygujących koszty na podstawie analizy zobowiązań przeterminowanych i pierwotnych zapisów księgowych na konta kosztów.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Według stanu na dzień 14 grudnia 2012 r. ustawa została przyjęta przez Sejm wraz z poprawkami, które zgłosił Senat i oczekuje na podpis Prezydenta. Zmiany wprowadzenie przepisami tej ustawy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. lub z dniem 1 stycznia 2014 r. Zmiany w enova: W związku na przesunięcie terminów wejścia w życie przepisów ustawy i braku podpisu Prezydenta, zmiany dostosowawcze w systemie enova będą wprowadzane w kolejnych wersjach.

Projekt z dnia 22 listopada 2012 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Według stanu na dzień 14 grudnia 2012 r. rozporządzenie w ostatecznym kształcie zostało przekazane do podpisu Ministra Finansów. Najistotniejsze zmiany wynikające z treści rozporządzenia dotyczą informacji, które powinna zawierać faktura. Główne zmiany:
 1. Umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym. 
 2. Mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, będą obowiązani jedynie do zamieszczenia w treści wystawianych przez nich faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce oznaczenia „Faktura VAT – MP”.  Zmiany w enova: Jeśli w konfiguracji zaznaczono parametr "Mały podatnik", na wydrukach faktur sprzedaży będzie oznaczenie "MP", jeśli faktura została wystawiona do 31.12.2012. W przypadku faktur wystawionych po tym terminie zamiast tego na wydruku znajdzie się tekst "metoda kasowa". 
 3. Podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy, będą zobowiązani do zamieszczenia w treści wystawionych przez nich faktur odpowiednio oznaczenia „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”; utrzymany zostanie w stosunku do tych podatników obowiązek pomijania na fakturze kwoty podatku VAT od marży. 
 4. Na egzemplarzach faktury nie są rozróżniane jako Oryginał/Kopia. Faktury mogą być drukowane w dwóch lub więcej egzemplarzach. Zmiany w enova: Na wydrukach faktur sprzedaży wystawionych do 31.12.2012 będą drukowane słowa "Oryginał", "Kopia". W przypadku faktur wystawionych po tym terminie słowa te nie będą drukowane. Tę samą regułę zastosowano w wydrukach dokumentów magazynowych. 
 5. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych, jeśli tylko będzie wola podatnika lub nabywcy. Zmiany w enova: Umożliwiono określanie limitów wartości poszczególnych rodzajów dokumentów w różnych walutach. Limity wartości maja dwa zastosowania. Można zabronić zatwierdzania dokumentu po przekroczeniu limitu, a w przypadku faktur sprzedaży można uzależnić rodzaj wydruku od tego, czy wartość dokumentu przekracza zdefiniowany limit. Dla faktur o wartości poniżej limitu wydruk może być mniej szczegółowy, zgodnie z nowym rozporządzeniem. Wszystkie standardowe wydruki faktur sprzedaży mogą mieć formę uproszczoną, przy odpowiednich ustawieniach w definicji dokumentu, przy czym forma ta może być zależna od wartości dokumentu. Operator nie musi więc wybierać różnych rodzajów wydruku, zależnie od wartości dokumentu. 
 6. Jako nazwę nabywcy na fakturze należy podawać pełną nazwę (dotychczas mogła być skrócona). 
 7. Likwidacja sformalizowanej obecnie procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę. 
 8. Likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w przypadku stosowania przez podatnika cen urzędowych, kwestie sposobu wyliczenia podatku pozostawiono do wyboru podatnika. 
 9. W miejsce obecnej możliwości wystawiania faktur zbiorczych tylko za transakcje dokonane w ciągu kolejnych siedmiu dni zaprojektowano możliwość wystawienia faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego. 
 10. Faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe będą mogły być wystawiane nawet do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.

źródło: Soneta Sp. z o.o.

Zainteresowany zakupem programu enova ?

Telefon: +48 61 66 90 641
e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl

29 komentarzy:

 1. Super, że opisujecie zmiany jakie zachodzą w przepisach. Samemu ciężko jest być na bieżąco, dlatego bardzo chętnie odwiedzam Waszego bloga, zawsze się czegoś ciekawego tutaj dowiem. Pozdrawiam rejestracja firmy

  OdpowiedzUsuń
 2. Dokładnie. Dobrze, że taki blog powstał. Dobre wpisy i nowinki. Czekam za kolejnymi wpisami, pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Czekamy na nowe wersje programu :) Bo jest naprawdę świetny i przydatny pozdrawiam!
  __________
  http://www.jarograf.eu/

  OdpowiedzUsuń
 4. Wpis na wagę złota. Świetny blog, pozdrawiam!
  3D Fly

  OdpowiedzUsuń
 5. Świetny wpis. Czekam z niecierpliwością na kolejne. Pozdrawiam :)
  ______________
  http://kraff.pl/

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo przydatny wpis. Wszystko co trzeba w jednym miejscu. Super :)

  ________________
  http://www.frogut-plastics.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. Bardzo dobry wpis. Warto przeczytać :)

  ________________
  http://www.hsmaromaair.pl/

  OdpowiedzUsuń
 8. Szukałem w sieci jakichś informacji na podobny temat i jestem zaskoczony pozytywnie, że znalazłem taki blog. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 9. Informacji zawartych w tym wpisie bardzo potrzebowałem. Dzięki wielkie!
  ____________
  Nowyswiat33

  OdpowiedzUsuń
 10. Ciekawy wpis. Przydatne informacje :)
  Pozdrawiam :)
  ______________
  http://altariastudio.com/

  OdpowiedzUsuń
 11. Wpis na temat, rewelacja! ;)
  ____________
  http://boltimor.pl/

  OdpowiedzUsuń
 12. Bardzo dobry wpis :) czekam na kolejne :)

  ___________________
  http://www.wtg24.pl

  OdpowiedzUsuń
 13. Świetna sprawa, bardzo podobają mi się wpisy jak i cały blog :)

  ______________
  Kancelaria Puk

  OdpowiedzUsuń
 14. No warto mieć właśnie aktualny ten program żeby były wszystkie poprawki jeśli chodzi o ustawy finansowe wtedy unikniemy błędów.
  ________________
  http://www.stortimetalli.it/UserProfile/tabid/43/userId/85987/pageno/3/language/en-US/Default.aspx

  OdpowiedzUsuń
 15. Przydatna informacja. Nawet nie wiedziałem, że jest jakaś aktualizacja.

  ________________________
  https://piotrgawlinski88.wixsite.com/biurorachunkowe

  OdpowiedzUsuń
 16. Dobry wpis, przydatny ten blog. Pozdrawiam
  ________________________
  Plomby sklep

  OdpowiedzUsuń
 17. Świetny wpis, łatwo się w niego wczytać..
  ________________
  http://oferty-nieruchomosci.pl/

  OdpowiedzUsuń
 18. Kiedy jakiś nowy wpis???
  ___________________
  http://www.agnieszka-lisiecka.pl/windykacja.html

  OdpowiedzUsuń
 19. Też czekam. Przydałby się update.

  __________________
  Biuro Getek

  OdpowiedzUsuń
 20. Jest już wersja enova 14 jakby co. Warto wspomnieć.

  ---
  http://erp-enova.pl/

  OdpowiedzUsuń
 21. Sprawdzę zatem koniecznie :)

  ______________________
  http://dlaprzedszkola.pl/

  OdpowiedzUsuń
 22. Czekałem długo na tą aktualizację, wreszcie jest :)
  _____________________
  http://www.automatyka-nt.pl/

  OdpowiedzUsuń
 23. Kiedy jakis nowy wpis??
  ___________________
  PoLinie

  OdpowiedzUsuń
 24. Przydatne info ;) Długi czas mnie tutaj nie było, pozdrawiam
  ____________
  Plomby sklep

  OdpowiedzUsuń
 25. Muszę sprawdzić tę nową wersję :)

  __________________
  http://www.businessroomwarszawa.pl/

  OdpowiedzUsuń
 26. Dobrze wiedzieć!

  __________________
  https://xblitz.pl/

  OdpowiedzUsuń